ใบสมัครงาน    เลขที่ ... (mrcopy)
เพื่อประโยชน์ตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามจริง
ข้อมูลเบื้องต้น
เลขบัตรประชาชน ชื่อ สุกล
ตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ผู้แนะนำ
ความฝันในอนาคต
เข้างานเป็นกะได้ | เวลาที่สะดวกทำงาน วันที่สะดวกทำงาน
ติดรูป
ข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ ภูมิลำเนา มือถือ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โทร.
ที่อยู่ปัจจุบัน โทร.
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ความสัมพันธ์ โทร.
หากท่านมีโรคประจำตัว หรือหากเคยนอนรักษาในรพ.โปรดระบุ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบัน วุฒิ/ชั้นปี เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน/วิชาเอก/คณะ
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
ประวัติการฝึกงาน/ทำงาน
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม - สิ้นสุด ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง รายได้/เดือน สาเหตุที่ออก
-
-
-
-
ความสามารถพิเศษ/ความชำนาญ ใบขับขี่ที่มี | พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที | พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถพูดภาษาต่างประเทศ (1) (2)
Computer(ระบุ) ความชำนาญอื่น
ท่านเคยเป็นสมาชิกชมรม/ตำแหน่ง/งานอดิเรก
กรุณาแนะนำให้รู้จักตัวท่านดีขึ้น (กรุณาเขียนด้วยลายมือตัวท่านเอง)

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังจากบริษัทจ้างเข้าทำงาน และปรากฎว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ท้งสิ้น
(เวลาที่ใช้ ) .........................................................ลงชื่อ